ADMINISTRATIVO GRUPO C

CONCELLO DE VIGO 2007 (CONV.2005)

          No preámbulo da nosa CE declárase a vontade da nación española de garanti-la convivencia democrática conforme á unha orde:

a)      Social, exclusivamente

b)     Económico e social xusto

c)      Social e democrático

d)     Económico e democrático xusto

          Non está garantido pola CE o principio de:

a)  Xerarquía normativa

b)  Retroactividade das disposicións sancionadoras non favorables

c)   Seguridad xurídica

d)  Legalidade

          O dereito á creación científica consagrase na CE xunto ó de:

a)  Autonomía das Universidades

b)  Acceso á cultura

c)   Liberdade de expresión

d)  Educación

          Calquera prestación persoal esixible a un español, debe:

a)  Limitarse á estrictamente militar ou a substitutoria deste servicio

b)  Establecerse por Lei Formal

c)   Basearse na voluntariedade do seu exercicio

d)  Indemnizarse convenientemente

          Con respecto á arbitrariedade dos poderes públicos, a CE:

a)  Garante a súa interdicción

b)  Garante a súa responsabilidade

c)   Prohíbe a súa legalidade.

d)  Prohibe a súa retroactividade

          A celebración dun Tratado Internacional que conteña estipulacións contrarias á CE esixirá:

a)  A conformidade previa do Tribunal Constitucional

b)  A celebración dun referéndum

c)   A previa revisión Constitucional

d)  A conformidade do Goberno, trala autorización polo Congreso dos Diputados

          ¿En qué se fundamenta a CE, segundo o art. 2 da mesma?

a)  No pobo español que a refrendou

b)  Na indisoluble unidade da nación española

c)   No poder soberano das Cortes Xerais

d)  No estado democrático e de dereito

          Os membros do Parlamento europeo son elixidos por sufraxio:

a)  Universal, libre, igual, público e directo

b)  Universal, libre, igual, secreto e indirecto

c)   Universal, libre, igual, público e indirecto

d)  Universal, libre, igual, secreto e directo

          É unha función do Parlamento europeo:

a)  Proponer moción de censura sobre a xestión da Comisión

b)  Revisar Tratados, a título meramente consultivo

c)   Recibir informes periódicos da Comisión do Consello

d)  Todas as despostas anteriores son correctas

10ª     Cando 2 órganos administrativos, respecto a un asunto que se lles somete, entenden que non son competentes, prodúcese legalmente un/unha:

a)  Deixación de funcións

b)  Conflicto positivo de atribucións

c)   Conflicto negativo de atribucións

d)  Suposto no que se permite a non resolución do procedemento

11ª     En calquera caso, rexe de cheo a nova Lei 30/1992:

a)  A partir do 27 de novembro de 1992

b)  Tralo 27 de febreiro de 1993

c)   A partir do 27 de agosto de 1994

d)  Cando así o determine o Goberno

12ª     Cando se produza a modificiación ou mellora voluntaria da solicitude dun particular a instancias da Administración:

a)  Concluirase directamente o procedemento a favor do interesado

b)  Reiníciase o procedemento trala mellora.

c)   Debe levantarse un acta sucinta, que se incorporará o procedemento

d)  Enténdese que o particular renuncia ó trámmite de audiencia

13ª     O recurso por desviación de poder está intimamente ligado a:

a)  Contido natural do acta

b)  Procedemento seguido

c)   Fin do acto

d)  A todo o anterior

14ª     A Comisión europea desde principios de maio de 2004 trala quinta ampliación componse de:

a)  30 membros

b)  20 membros

c)   27 membros

d)  25 membros

 

 

15ª     As normas xurídcas de máis alto rango na Comunidade son:

a)  Os regulamentos

b)  As directivas

c)   As decisións

d)  As recomendacións

16ª     A Administración do Estado actuará para o cumprimento dos seus fins:

a)  Con personalidade xurídica complexa

b)  Con personalidade propia ou impropia

c)   Con personalidade xurídica plurar

d)  Con personalidade xurídica única

17ª     ¿En qué artículo de la CE vienen enumerados los  principios orientadores de la actuación de la Administración Pública?

a)  art. 106

b)  art. 103

c)   art. 9

d)  art. 24

18ª     Cando se trasladan competencias duns órganos superiores a outros inferioes, en especial, os de carácter periférico, referímonos ó principio de:

a)  Coordinación

b)  Xerarquía

c)   Desconcentración

d)  Descentralización

19ª     As leis orgánicas requiren para a súa aprobación un determinado quorum cualificado ¿Cál é?:

a)  Maioría absoluta dos presentes

b)  Maioría absoluta do número legal dos membros

c)   Maioría dos presentes

d)  Dous tercios do número de feito e en todo caso maioría absoluta

20ª     ¿Qué clase de fontes ostenta a característica de ser informadoras do ordeamento xurídico?

a)  A lei

b)  A costume

c)   A xurisprudencia

d)  Os principios xerais do dereito

21ª     Para que un tratado internacional pase a formar parte do  noso ordeamento xurídoco interno que requisito final se precisa:

a)  Que sexa protocolizado

b)  Que o Rei manifeste o seu consentimento

c)   Que sexa ratificado

d)  Que sexa publicado oficialmente en España

22ª     Se a incompetencia é manifesta por razón da materia dará lugar a:

a)  A irregularidade do acto

b)  A anulabilidade do acto

c)   A nulidade de pleno dereito

d)  A revocación do acto

23ª     Nas eleccións a Alcalde no caso de que ningún candidato obtivera a maioría absoluta:

a)  Será elixido o que obteña maioría simple nunha segunda convocatoria

b)  Será designado o candidato que encabece á lista mais votada

c)   Procederase a unha nova elección

d)  Constituirase unha comisión xestora

24ª     Non se terán en conta nas eleccións municipais aquelas candidaturas que non obtiveran cando menos un número de votos válidos emitidos na circunscrición:

a)  Calquera número, non existe limmitación ningunha

b)  O 5%

c)   O 10%

d)  O 3%

25ª     ¿Cál das seguintes competencias atribuidas ó Pleno da Diputación é delegable?

a)  Creación, modificación e disolución de organismos e establecemento provincias

b)  A provincialización de servizos

c)   A aprobación de plans de estradas

d)  Adquisición de béns e dereitos

26ª     A segregación de parte dun municipio para agregalo a outro limítrofe poderá realizarse:

a)  Cando se confundan os seus límites como consecuencia do seu desenvolmento urbano

b)  Cando existan motivos de necesidade ou conveniencia económica ou administrativa

c)   Cando carezan de recursos sepradamente

d)  Cando se confundan os seus límites ou cando existan motivos de necesidade ou conveniencia económica ou administrativa

27ª     Para que os municipios se mancomunen ¿seránecesario que pertenzan a mesma provincia?

a)  Si

b)  Non

c)   Só se son limitrofes

d)  Só se forman parte dunha mesma provincia

28ª     ¿Quén crea as áreas metropolitanas?:

a)  O Estado

b)  O Pleno dos Concellos interesados

c)   As Comunidades Autónomas

d)  As Diputacións privinciais

 

 

29ª     ¿Qué clase de asociacións de municipios se poden constituir para resolver os graves problemas das grandes cidades?

a)  Mancomunidades voluntarias de municipios

b)  Comarcas

c)   Areas metropolitanas

d)  Entidades Asociadas

30ª     Cando unha persoa viva en máis dun municipio deberá inscribirse no padrón correspondente ó municipio:

a)  No que residan os seus ascendentes ou descendentes

b)  No que habite durante máis tempo ó ano

c)   No que habitara en primeiro lugar

d)  No que reciba as notificacións administrativas

31ª     O servizo de matadeiros ¿é unha obriga para os municipios?:

a)  Si, para os superiores a 5.000 habitantes

b)  Si, para os superiores a 20.000 habitantes

c)   Non

d)  Si para os superiores a 50.000 habitantes

32ª     A figura dos tenentes de alcalde deberá existir en tódolos Concellos:

a)  Só naqueles nos que a súa poboación supere os 5.000 residentes

b)  Só naqueles que así o dispuxeran.

c)   Si deberá existir en tódolos Concellos

d)  Só en municipios capitais de provincia

33ª     ¿Con qué maioría deben aprobarse as ordenanzas fiscais?

a)  Simple

b)  Absoluta

c)   Dous tercios do número de feito e en todo caso maioría absoluta

d)  Todas as despostas son falsas

34ª     Cando unha ordenanza fiscal unha vez sometida a información pública, non foi obxecto de reclamación ningunha:

a)  Darase audiencia as administracións públicas interesadas

b)  Na inmediata sesión do pleno será sometida a aprobación

c)   Aprobarase definitivamente con carácter inmediato

d)  Entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo acordo

35ª     A Escala de Administración Especial está composta polas seguintes categorías:

a)  Técnica e servizos especiais

b)  Superior, media e auxiliar

c)   Técnica, de xestión e auxiliar

d)  Superior e auxiliar

 

 

36ª     ¿Qué retribución complementaria refírese á dedicación our responsabilidade?

a)  Complemento de destino

b)  Complemento de productividade

c)   Complemento específico

d)  Gratificacións

37ª     ¿Deben inscribir as Corporacións locais os seus bens inmobles e dereitos reais?

a)  Si

b)  Non, gozan do privilexio da publicidade posesoria

c)   Si, pero só os inmobles

d)  Todos os bens son inscribibles no Resitro da Propiedade

38ª     Se unha Corporación local concede unha licenza a unha persoa que non é propietaria do solar o que se pretende edificar:

a)  Deberá considerarse válida

b)  Deberá respostar dos danos e prexuízos ocasionados

c)   Anularase a licenza co carácter inmediato

d)  Declararase lesivo o acordo

39ª     Os trámites que deben ser cumprimentados polos interesados deberán realizarse en prazo de:

a)  30 días

b)  15 días

c)   10 días

d)  20 días

40ª     As contribucións especiais son:

a)  Un imposto

b)  Unha taxa

c)   Un prezo

d)  Un tributo

RESERVAS

41ª     ¿Qué quorum de asistencia é necesario para que poida celebrarse unha sesión da Xunta de Goberno en segunda convocatoria?

a)  Maioría absoluta

b)  Un tercio do número legal dos seus membros e nunca en número inferior a tres

c)   As dúas terceiras partes dos seus membros

d)  Unha cuarta parte dos seus membros

42ª     ¿Qué imposto municipal dos citados é obrigatorio?

a)  Imposto sobre incremento do valor dos terreos

b)  Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

c)   Imposto sobre a publibidade

d)  Imposto sobre construccións, instalacións e obras